วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การสอนเด็กปฐมวัย


หลักการ
...........เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้
..........1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
..........2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
..........3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
..........4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
..........5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก


จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
..........หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี มุ่งให้เด็ก
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
.........1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
.........2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
.........3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
.........4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
.........5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
.........6. ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย
.........7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
.........8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
.........9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
.........10. มีความสามรถในการคิดและการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย
.........11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
.........12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้


ที่มา : http://www.pantown.com/board.php?id=11864&area=1&name=board1&topic=2&action=view

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น